FITSkill Felsefesi

FITSkill, okul dönemi (çağı) çocuklarının genel fiziksel uygunluk ve yetenek düzeylerini belirlemek için geliştirilmiş dinamik bir yazılım programıdır. Dünya genelinde okul dönemi çocuklarının genel fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi ve takip edilmesi son derece önem verilen konuların başında gelmektedir. Özellikle Obezite ve diyabet gibi hastalıkların yaygınlaşması çocukluk dönemi fiziksel uygunluk parametrelerini daha da önemli bir başlık haline dönüştürmüştür.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılı itibariyle okul dönemi çocuklarında 150 milyondan fazla obez çocuk olduğu rapor edilmiştir. Bu oranın 2030 yılında yaklaşık 250 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların önlenmesi için çocukluk dönemi fiziksel uygunluk parametrelerinin bilinmesi ve bu parametreler özelinde çocukların uzun dönemde takibinin yapılması son derece kritiktir.Çünkü, çocukluk dönemi fiziksel uygunluk düzeyi hem ileri yaşlarda oluşabilecek hastalıklar hem de fiziksel özellikler hakkında bilgiler verebilmektedir. FITSkill yazılım programı okul dönemi çocuklarının genel fiziksel uygunluk karnesini çıkartarak mevcut durumlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda,FITSkill yazılım programı ile hedeflenen başlıklar;

1. Çocukların fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek
2. Çocukların muhtemel risk düzeyleri hakkında sınamalar yapmak
3. Elde edilen veriler ışığında sağlık karnesi oluşturmak
4. Zaman değişkenine göre tekrarlayan ölçümlerin analizini yapmak
5. Muhtemel risk düzeylerine göre çözüm önerileri üretmek


FITSkill yazılım programının bir diğer özgün özelliği de okul çağı çocuklarının sahip olduğu sportif yetenek düzeylerini tespit etmede önemli bir araçtır. Okul dönemi çocuklarının yetenek düzeylerine göre branşlara yönlendirilmesi oldukça önemli bir konudur. Her sportif etkinlik için, üst düzeyde, yüksek sportif güce ve başarıya ulaşmanın yolu her şeyden önce, yetenekli insan kaynağının zamanında ve doğru biçimde seçilmesine bağlıdır. Her sportif etkinlikte, antrenmanlara başlama yaşı, optimal ve en yüksek başarı yaşları birçok araştırmayla ortaya konmuştur. Bundan dolayı, sportif yetenek seçiminin erken ve doğru şekilde belirlenmesi, sürekli ve yüksek sportif verimlilik için büyük önem taşır. Ayrıca, son yıllarda okul çağı çocukları için en uygun sportif etkinliğinin belirlenmesi tüm ebeveynler ve okullar için önem arz etmektedir. Tam bu noktada okul çağı çocuklarının mevcut fiziksel, fizyolojik ve motorik durumlarının hangi branş(lar) için uygun olduğu sorusunun bilimsel metotlarla cevaplanması son derece değerlidir. Bilimsel metotlarla belirlenecek sportif etkinlik tercihi, çocukların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik durumlarını pozitif yönde etkileyerek hem nitelikli bir birey olmalarına hem de akademik başarılarının artmasına yardımcı olacaktır. Yetenek tespitinin en önemli amacı, seçilen veya seçilecek spor branş(lar)ına yatkınlık düzeyinin belirlenmesidir. Ayrıca, egzersiz bilimi ile uğraşan bilim insanları tarafından bilimsel metotlar kullanılarak belirlenecek yetenek seçimi, normatif değerlerin algoritmik değerlendirilmesi sonucu bireylerin hangi sportif branş(lar)da optimal başarı sağlayacağı öngörülecektir. Bu durumun muhtemel kazanımları aşağıda sıralanmıştır.

1. Çocukların bireysel özelliklerine özgü branş tercihlerinin kestirimi
2. Sportif branşın sürdürülme başarısının arttırılması
3. Uzun dönemde anatomik adaptasyon seviyesinin optimize olması
4. Muhtemel yaralanmaların önlenmesi
5. Fiziksel gelişim düzeyinin iyileşmesi
6. Okul başarısının artması
7. Ömür boyu takip edebilecek bir sportif etkinliğe dönüştürülmesi